x
x

Żelaznowski & Głowiński - Kancelaria Radców Prawnych

Change site language to English
O kancelarii

Ogólne zasady współpracyOGÓLNE ZASADY UMÓW

z Kancelarią Radców Prawnych Żelaznowski & Głowiński
z siedzibą w Sopocie O ile strony nie umówią się inaczej na piśmie, poniższe Ogólne Warunki Umów opisują wzajemne relacje pomiędzy klientem Kancelarii i Kancelarią.


§ 1 Zakres współpracy

 1. Kancelaria świadczy na rzecz Klienta pomoc prawną w zakresie prawa polskiego. Umowa Klienta z Kancelarią jest umową starannego działania.
 2. Pomoc prawna świadczona jest, co do zasady w siedzibie Kancelarii a także, na życzenie Klienta, w innym miejscu. 
 3. W przypadku, jeżeli pomoc prawna wykonywania będzie w pomieszczeniach Klienta, Klient zapewni prawnikowi Kancelarii stanowisko pracy, gwarantujące ochronę informacji poufnych i należyte bezpieczeństwo.
 4. Kancelaria zobowiązuje się do nie reprezentowania interesów jakichkolwiek podmiotów, których inte­re­sy w danej spra­wie po­zos­ta­ją w danym mo­mencie w bezpośredniej sprzecz­noś­ci z intere­sa­mi Klienta. 

 

§ 2 Dostarczanie informacji i zlecanie czynności

 1. Klient zobowiązuje się do należytego współdziałania przy wykonaniu przez Kancelarię czynności opisanych w § 1. W szczególności Klient zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić Kancelarii w oznaczonym przez Kancelarię terminie wszelkie posiadane przez Klienta materiały, dokumenty, dane oraz wszelkie powzięte przez Klienta informacje jakie będą potrzebne do wykonania czynności opisanych w treści § 1 niniejszej umowy.
 2. W sytuacji, gdy do wykonania czynności zleconych przez Klienta niezbędne są dokumenty, materiały, dane lub informacje będące w posiadaniu Klienta i nie zostaną one dostarczone Kancelarii łącznie ze zleceniem, okres czasu niezbędny dla wykonania zlecenia ulegnie przedłużeniu o okres zwłoki Klienta w dostarczeniu tych dokumentów, materiałów, danych lub informacji.
 3. Klient został poinformowany o tym, iż nie przekazanie dokumentów, informacji itp. Kancelarii w odpowiednim terminie, w wypadku, gdy termin ten został wyznaczony przez sąd lub wynika z przepisów procedury cywilnej może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami prawnymi, aż do ryzyka przegrania sporu włącznie.
 4. Zlecenie wykonania poszczególnych czynności nie wymaga żadnej szczególnej formy. Jednak na wniosek którejkolwiek ze stron, powinno zostać potwierdzone przez druga stronę w formie pisemnej. W wypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy w ocenie Kancelarii wymaga tego ochrona interesów prawnych Klienta, Kancelaria jest uprawniona podjąć daną czynności nawet i bez uprzedniego zlecenia. O każdej takiej czynności Kancelaria niezwłocznie poinformuje Klienta.
 5. Na każde żądanie Klienta, Kancelaria zobowiązana jest do przedstawiania Klientowi pisemnej informacji o stanie sprawy.
 6. Kancelarii przysługuje prawo odmowy wykonania usługi, jeżeli kłóciłoby się to z zasadami etyki radcowskiej, pozostawało w sprzeczności z interesami innych klientów Kancelarii lub wykraczało poza zakres doświadczenia Kancelarii. W każdym z takich przypadków Kancelaria poinformuje Klienta o niemożności wykonania usługi.
 7. Klient może ograniczyć krąg osób, uprawnionych do kontaktów z Kancelarią.  

 

§ 3 Umocowanie Kancelarii

 1. Klient udzieli Kancelarii stosownych pełnomocnictw do występowania w jego imieniu. Pełnomocnictwa udzielone Kancelarii będą obejmowały uprawnienie do udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucja).
 2. Zawarcie przez Kancelarię ugody a także zrzeczenie się roszczeń wymaga uprzedniej pisemnej zgody Klienta.
 3. Strony postanawiają, iż w wypadku rozwiązania niniejszej umowy, wszelkie pełnomocnictwa udzielone Kancelarii przez Klienta wygasną, z zachowaniem dwutygodniowego okresu liczonego od daty rozwiązania niniejszej umowy, co umożliwi Klientowi powierzenie innym podmiotom dalszego prowadzenie spraw zleconych Kancelarii, bez szkody dla Klienta. 

 

§ 4 Poufność informacji

Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowie się przy lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieograniczony w czasie i obejmuje wszystkie uzyskane przez Kancelarię informacje, w szczególności: dokumenty, notatki, akta, informacje utrwalone metodą elektroniczną, albo innymi środkami technicznymi. Raporty i opinie przygotowywane przez Kancelarię, o ile nic innego nie wynika z treści takich raportów lub opinii, są sporządzane dla Zarządu Klienta. Raporty takie nie mogą być przedstawiane osobom trzecim bez pisemnej zgody Kancelarii. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, której raport zostanie przedstawiony albo w rękach której się znajdzie. 

 

§ 5 Wynagrodzenie Kancelarii, zwrot wydatków

 1. Wynagrodzenie Kancelarii oparte jest o uzgodnioną z Klientem stawkę za godzinę pracy prawnika Kancelarii. Klient może umówić się z Kancelarią, że wynagrodzenie za niektóre usługi zostanie określone w formie ryczałtu lub w inny sposób.
 2. Dla celów obliczania wynagrodzenia Kancelarii czas dojazdu do miejsca wykonywania umowy, w szczególności czas dojazdu z siedziby Kancelarii do siedziby Klienta, traktowany jest jako czas wykonywania usługi.
 3. W przypadku, jeżeli Klient otrzyma zwrot kosztów z tytułu zastępstwa procesowego w sporze, w którym Kancelaria reprezentuje Klienta, Klient ma prawo do zatrzymania otrzymanej kwoty do wysokości kwoty netto zapłaconej Kancelarii przez Klienta jako wynagrodzenie Kancelarii w danej sprawie. Pozostałą część Klient przekaże Kancelarii w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Kancelarię.
 4. O ile nic innego nie wynika z umowy pomiędzy Klientem i Kancelarią, wynagrodzenie Kancelarii płatne będzie co miesiąc na podstawie faktury, wystawionej zgodnie z zestawieniem czynności Kancelarii oraz – na żądanie Klienta - poniesionych kosztów.
 5. Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej, Klient zobowiązuje się do zwrotu wszelkich innych kosztów wykonania zlecenia przez Kancelarię w szczególności takich jak: opłaty pocztowe, opłaty kurierskie, znaki opłaty sądowej i skarbowej, koszty połączeń telefonicznych, itp. oraz pokrycia wszelkich uzasadnionych wydatków Kancelarii, które zostaną poniesione w związku z wykonywaniem zlecenia (w szczególności dotyczy to kosztów przejazdów, noclegów, taksówek, itp.). Zwrot tych wydatków nastąpi na podstawie faktur Kancelarii wraz z zestawieniem wydatków, doręczanych Klientowi w okresach miesięcznych.
 6. Wybór środka transportu przysługuje Kancelarii, jednak o ile w relacjach leżących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podróż miałaby odbywać się transportem lotniczym, Kancelaria obowiązana jest do uzyskania uprzedniej akceptacji Klienta. O ile podróż odbywa się samochodem, strony uzgadniają, iż do wynagrodzenia Kancelarii doliczane będzie 1,50 zł + VAT za jeden kilometr, jako zryczałtowane koszty użycia samochodu.
 7. Uzgodnione stawki lub kwoty wynagrodzenia Kancelarii nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT), w związku z czym do uzgodnionych stawek lub kwot doliczany będzie każdorazowo podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 6 Wykonanie umowy

 1. Kancelaria nie jest zobowiązana do ponoszenia żadnych wydatków odnoszących się do zlecenia Klienta. Kancelaria może wnosić o dokonanie przez Klienta przedpłaty na pokrycie spodziewanych wydatków. Klienta obowiązany jest niezwłocznie przekazać Kancelarii odpowiednią kwotę.
 2. Wszelkie ewentualne uwagi odnośnie sposobu wykonania niniejszej umowy Klient zobowiązany jest przedstawić na piśmie.
 3. Klient, wyraża zgodę na używanie przez Kancelarię poczty elektronicznej jako środka komunikowania się. Klient jest świadomy, że Internet nie zapewnia poufności ani integralności wiadomości  

 

§ 7 Inne

 1. O ile nic innego nie wynika z umowy pomiędzy Klientem i Kancelarią, Klientowi i Kancelarii przysługuje prawo rozwiązania umowy z Kancelarią z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. W sprawach nie unormowanych umową pomiędzy Klientem i Kancelarią lub niniejszymi Ogólnymi Warunkami, zastosowanie mają odpowiednie normy prawa polskiego.
 3. Ewentualne spory wynikłe w związku z umową pomiędzy Klientem i Kancelarią Strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu powszechnego w Gdańsku, Polska.  
Poprzednia strona Nasi klienci Następna strona Nota prawna

© 2011 Żelaznowski & Głowiński. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: keithar.com, Paweł Jurek.